Poniższy regulamin został stworzy w celu poinformowania o procesie świadczenia usług oraz określenia jasnych reguł współpracy. 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki współpracy między firmą Fotografia produktowa Beata Wróbel, NIP: 9182089558, działającą pod nazwą AleDetale.pl, a firmami korzystającymi z usług fotografii produktowej i reklamowej.

1.2. Firma Fotografia produktowa Beata Wróbel świadczy usługi z zakresu fotografii produktowej, reklamowej oraz działań graficznych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1.3. Korzystanie z usług Firmy Fotografia produktowa Beata Wróbel oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

2. Prawa autorskie

2.1. Firma Fotografia produktowa Beata Wróbel oświadcza, że posiada prawa autorskie do wykonanych fotografii produktowych i reklamowych.

2.2. Klient, który skorzystał z usług, otrzymuje licencję do wykorzystania tych fotografii na następujących polach eksploatacji:

  • publikacja na stronie internetowej firmy
  • drukowanie w materiałach promocyjnych i reklamowych (np. katalogi, ulotki, broszury),
  • wykorzystanie w mediach społecznościowych w działaniach organicznych i płatnych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok),
  • prezentacje na wystawach i targach,
  • prezentacje multimedialne (np. na konferencjach, spotkaniach biznesowych itd.).

2.3. Wykorzystanie fotografii poza wyżej wymienionymi polami eksploatacji wymaga uzyskania pisemnej zgody Fotografia produktowa Beata Wróbel i może podlegać dodatkowym opłatom.

3. Warunki współpracy z Fotografia produktowa Beata Wróbel

3.1. Nawiązanie kontaktu

3.1.1. Klienci mogą nawiązać kontakt z firmą Fotografia produktowa Beata Wróbel telefonicznie, poprzez wiadomość e-mail lub korzystając z aplikacji Messenger, WhatsApp, Instagram.

3.1.2. Na etapie kontaktu ustalamy szczegółowe oczekiwania dotyczące finalnego efektu, w tym: termin realizacji sesji, rodzaj fotografii, ilość ujęć oraz wycenę usługi.

4. Postprodukcja i akceptacja

4.1. Po akceptacji zdjęć przez Klienta, przystępuję do postprodukcji w programach graficznych, takich jak Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe CameraRAW, Capture One.

4.2. Zdjęcia po zakończonej postprodukcji zostają ponownie udostępnione Klientowi do wglądu i pobrania na platformie Mafelo, dysku OneDrive lub Google Drive.

4.3. Klient ma do dyspozycji jedną bezpłatną serię zmian. Każda kolejna zmiana wprowadzona na zdjęciu jest płatna, a wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie, zależnie od nakładu pracy potrzebnego do jej wykonania.

4.4. Jeżeli firma nie wyrazi akceptacji lub nie zgłosi uwag w terminie 5 dni od otrzymania gotowych zdjęć, fotografie uważane są za zaakceptowane.

5. Polityka Zwrotów i Rabatów

5.1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonanych usług fotograficznych, firma zastrzega sobie prawo do zaproponowania rabatu na usługi, które zostały wykonane niezgodnie z oczekiwaniami Klienta. Wysokość rabatu jest uzależniona od stopnia niezgodności usług z umową.

5.2. Firma Fotografia produktowa Beata Wróbel jest otwarta na dyskusję i elastyczna w podejściu do sytuacji, w której Klient wyraża niezadowolenie. Na drodze negocjacji firma jest w stanie pójść na kompromis, tak aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

6. Finalizacja zlecenia i płatność

6.1. Po akceptacji całości zdjęć, w terminie 5 dni roboczych od przekazania wykonanych zdjęć, następuje finalizacja zlecenia – wystawienie rachunku w formie faktury z terminem płatności wynoszącym 14 dni roboczych.

6.2. Dostępne formy płatności to przelew na konto bankowe. Numer konta bankowego podany zostanie podczas kontaktu z klientem.

7. Zwrot produktów

7.1. Po otrzymaniu płatności, następuje zwrot produktów do Klienta. Może to nastąpić na jeden z trzech sposobów, które zostały wcześniej wymienione w punkcie 3.1.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Firma Fotografia produktowa Beata Wróbel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazanych przez firmy korzystające z jej usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności firmy Fotografia produktowa Beata Wróbel.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili podjęcia współpracy przez firmę korzystającą z usług Fotografia produktowa Beata Wróbel.

9.2. Firma Fotografia produktowa Beata Wróbel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy i wejdą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji.

9.3. W przypadku sporów wynikłych z umowy między firmą Fotografia produktowa Beata Wróbel a firmą korzystającą z jej usług, strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania sporu drogą negocjacji. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwego sądu.